GEBRUIKSVOORWAARDEN MET BETREKKING TOT AmiGoWeb (versie geldig vanaf 01/09/2017)

Deze Gebruiksvoorwaarden regelen het toegestane gebruik van AmiGoWeb en bevatten ook bepalingen over het gebruik en de eigendom van en de aansprakelijkheid voor de Content en de Producten die via AmiGoWeb worden aangeboden.

Indien u niet akkoord gaat met de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden, mag u AmiGoWeb niet bezoeken of gebruiken en dient u uw bezoek of gebruik onmiddellijk te staken.

 

 1. Wat wordt er verstaan onder de gebruikte begrippen in deze Gebruiksvoorwaarden?

Ter verduidelijking van enkele begrippen in deze Gebruiksvoorwaarden wensen we de volgende concepten hier te verklaren:

 • “SociAmiGo” is de gewone commanditaire vennootschap “SociAmiGo”, met maatschappelijke zetel te 2360 Oud-Turnhout  (België), Jozef Van Miertstraat 1 bus 1, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, afdeling Turnhout onder nummer 0663.900.167 en gekend bij de btw – administratie onder nummer BE 0663.900.167.
 • Met “Gebruiksvoorwaarden” wordt de volledige lijst van vragen en antwoorden van deze gebruiksvoorwaarden bedoeld.
 • Met “Bijdragen” bedoelen we de op AmiGoWeb door Gebruikers geplaatste inhoud, zoals onder meer, zonder hiertoe beperkt te zijn algemene informatie en/of gegevens, video’s, presentaties, artikels, uitlatingen, adviezen, etc.
 • Met “Content” bedoelen we de op AmiGoWeb door SociAmiGo geplaatste inhoud, zoals onder meer, zonder hiertoe beperkt te zijn algemene informatie en/of gegevens, video’s, presentaties, artikels, aanbod van Producten, uitlatingen, adviezen, etc.
 • Met “AmiGoWeb” wordt verwezen naar het online platform dat door SociAmiGo ter beschikking wordt gesteld en dat toegankelijk is via de Website.
 • Met een “Gebruiker” verwijzen we naar elke onderneming en/of natuurlijke persoon die zichzelf dan wel via aankoop van een Product heeft geregistreerd en geïdentificeerd op AmiGoWeb.
 • Met “Intellectuele Eigendomsrechten” bedoelen we alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (ongeacht of deze geregistreerd zijn of niet), met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo’s, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma’s en halfgeleiders.
 • Met “Producten” bedoelen we de producten en/of diensten aangeboden door SociAmiGo zoals, maar niet beperkt tot software-downloads, trainingen en SaaS-oplossingen.
 • Met “Website” wordt de website amigoweb.be, waarlangs toegang tot AmiGoWeb wordt verleend, bedoeld.

 

 1. Wie zijn wij?

AmiGoWeb, met inbegrip van de Producten, wordt u aangeboden door de gewone commanditaire vennootschap “SociAmiGo”, met maatschappelijke zetel te 2360 Oud-Turnhout (België), Jozef Van Miertstraat 1 bus 1. Zij draagt ondernemingsnummer 0663.900.167 en is gekend bij de btw – administratie onder nummer BE 0663.900.167.

AmiGoWeb is een platform dat informatie biedt en de mogelijkheid geeft om informatie en ervaringen te delen. Onze visie is in een wereld te leven waarin mensen elkaar helpen en inspireren. Informatie en tools zijn beschikbaar voor degene die hun passie willen beleven. Lokale ondernemers zijn en zullen een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de ‘nieuwe economie‘.

We nodigen lokale ondernemers die zich hiermee identificeren uit om zich in te schrijven op ons platform en hiervan gebruik te maken. Wij hebben daarbij respect voor ieders mening ongeacht de achtergrond, geaardheid of cultuur.

AmiGo’s:

 • helpen elkaar,
 • kennen passie,
 • versterken elkaar,
 • zoeken naar co-creatie,
 • inspireren elkaar,
 • hebben respect voor elkaar.

 

 1. Welke voorwaarden zijn van toepassing als ik AmiGoWeb gebruik?

U mag AmiGoWeb enkel gebruiken, en u mag zich dus enkel voor een AmiGoWeb account registreren en/of een Product aankopen, indien u minimaal 18 jaar oud bent.

Bovendien garandeert u door de registratie op AmiGoWeb dat de door u medegedeelde persoonsgegevens correct zijn en dat u deze zal aanpassen, telkens wanneer dit nodig is.

Door registratie en/of aankoop van een Product en/of het bezoeken en/of gebruiken van AmiGoWeb, verklaart de Gebruiker kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden en alle andere rechten en verplichtingen, zoals deze vermeld staan op de Website. De Gebruiker verbindt zich ertoe deze Gebruiksvoorwaarden na te leven. De Gebruiker bevestigt door zijn bezoek aan en/of gebruik van AmiGoWeb tevens dat hij wettelijk gemachtigd is om deze Gebruiksvoorwaarden te erkennen en te aanvaarden.

SociAmiGo is te allen tijde gerechtigd deze Gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken en voor om het even welke reden te veranderen, aan te vullen of te wijzigen, zonder voorafgaand bericht en zonder zich te moeten verantwoorden ten opzichte van de Gebruiker en/of enige andere rechtspersoon of natuurlijke persoon. De Gebruiker en/of enige andere rechtspersoon of natuurlijke persoon, met uitzondering van SociAmiGo mogen deze Gebruiksvoorwaarden in geen enkel opzicht aanvullen, wijzigen of verbeteren.

De eventuele nietigheid van één van de bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden of een deel van een bepaling doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen en/of de rest van de bepaling. In geval van nietigheid van één van de bepalingen zullen SociAmiGo en de Gebruiker, in de mate van het mogelijke en volgens hun loyaliteit en overtuiging, onderhandelen om de nietige bepaling te vervangen door een equivalente bepaling die beantwoordt aan de algemene geest van deze Gebruiksvoorwaarden.

 

 1. Hoe kan ik gebruik maken van AmiGoWeb?

Om gebruik te kunnen maken van AmiGoWeb dient de Gebruiker zich te registreren en te identificeren door het aanmaken van een account op de Website. Men wordt tevens automatisch een Gebruiker door middel van de aankoop van één of meerdere Producten. Alle gegevens met betrekking tot het account (gebruikersnaam, adres, woonplaats en wachtwoord) zijn persoonlijk en geheim. De Gebruiker neemt alle redelijke maatregelen om te voorkomen dat onbevoegden kennis kunnen nemen van de aan de Gebruiker verstrekte en door SociAmiGo, haar leveranciers en/of partners beheerde gegevens met betrekking tot de account. De Gebruiker verbindt zich ertoe alle toegangs- en gebruiksverplichtingen nauwgezet te zullen eerbiedigen.

De Gebruiker staat zelf in voor de (rechts)personen met wie hij zijn account deelt en garandeert dat zij de Gebruiksvoorwaarden zullen naleven.

 

 1. Wie is eigenaar van AmiGoWeb?

AmiGoWeb, de Content en alle daarin vervatte elementen zijn en blijven eigendom van SociAmiGo dan wel haar licentiegevers, partners en/of leveranciers en worden beschermd door de Intellectuele Eigendomsrechten van deze laatste. De Gebruiker verbindt zich ertoe alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot AmiGoWeb, de Content van SociAmiGo, haar licentiegevers, partners en/of leveranciers en alle daarin vervatte elementen te eerbiedigen. Indien de Gebruiker een (potentiële) inbreuk op de Intellectuele Eigendomsrechten van SociAmiGo vaststelt, zal hij SociAmiGo hier onmiddellijk over inlichten.

SociAmiGo verleent de Gebruiker geen uitdrukkelijke of stilzwijgende Intellectueel Eigendomsrecht.

De Bijdragen zijn de uitsluitende verantwoordelijkheid en eigendom van de Gebruikers.

 

 1. Wat kan/mag ik doen met AmiGoWeb?

Het gebruik van AmiGoWeb en/of de Content van SociAmiGo en haar licentiegevers alsook het zich baseren op Bijdragen en het zelf plaatsen van Bijdragen gebeurt geheel op eigen risico van de Gebruiker.

De Gebruiker is uitsluitend verantwoordelijk voor alle Bijdragen die hij respectievelijk uploadt op AmiGoWeb. De respectievelijke Gebruiker zal SociAmiGo volledig en op eigen kost vrijwaren voor enige aanspraken die zij zou oplopen met betrekking tot de Bijdragen van de Gebruiker.

Het is de Gebruiker uitdrukkelijk verboden:

 • AmiGoWeb, de Bijdragen geplaatst door andere Gebruikers en de Content van SociAmiGo, zonder voorafgaandelijke toestemming van SociAmiGo, onder welke vorm ook te vermenigvuldigen, kopiëren, tentoon te stellen, verzenden, publiceren, verkopen, in sublicentie geven, reproduceren, etc.;
 • AmiGoWeb, de Bijdragen en de Content van SociAmiGo aan te wenden voor onwettige doeleinden;
 • enige andere gebruikshandeling te stellen die de rechten van SociAmiGo, andere Gebruikers of enige andere partij kan benadelen;
 • fouten in het systeem, AmiGoWeb, de Bijdragen en/of de Content van SociAmiGo, al of niet gekend door SociAmiGo, te gebruiken voor eigen voordeel of dat van derden;
 • (te proberen) AmiGoWeb en/of de Content van SociAmiGo te reverse – assembleren, reverse – compileren of reverse – engineeren;
 • AmiGoWeb en/of de Content van SociAmiGo te gebruiken met als doel AmiGoWeb, de Producten en/of de Content van SociAmiGo, of enige andere methode of module te (helpen) ontwikkelen met de bedoeling (substantieel) dezelfde functie als (een deel van) AmiGoWeb, de Producten en/of de Content van SociAmiGo uit te voeren.

Indien de Gebruiker een (potentiële) fout en/of onjuistheid in het systeem, AmiGoWeb en/of de Content van SociAmiGo, haar licentiegevers, leveranciers of partners vaststelt, zal hij SociAmiGo hier onmiddellijk over inlichten.

De Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn verbinding met het internet en de nodige hardware en software. SociAmiGo is geenszins verantwoordelijk voor hard- of softwarestoringen en/of onderbrekingen van de (internet)verbinding.

AmiGoWeb en de Content van SociAmiGo, haar licentiegevers, leveranciers of partners mogen alleen gebruikt worden voor wettelijke doeleinden.

 

 1. Wat zijn de lidmaatschapsmogelijkheden?

SociAmIGo biedt volgende lidmaatschapsmogelijkheden:

 • Gratis lidmaatschap: toegang tot de gratis informatie op AmiGoWeb en de mogelijkheid om zelf Bijdragen te plaatsen. Focus wordt hierbij gelegd op informatievoorziening.
 • Premium-lidmaatschap (€ 15 (excl. btw) per maand): dit pakket legt de focus op educatie, aangevuld met een aantal basis-tools.
 • Business-lidmaatschap (€ 25 (excl. btw) per maand): dit pakket geeft volledige toegang tot alle mogelijkheden van het platform en legt de focus op totale implementatie door de Gebruiker. De Gebruiker die intekent op dit pakket zal tevens specifieke tools aangeboden krijgen, inclusief de daarbij horende trainingen.

Daarnaast kan elk lid afzonderlijke Producten aankopen, los van welk soort lidmaatschap dan ook.

 

 1. Wanneer is de aankoop van een Product definitief?

Elk aanbod op AmiGoWeb, in catalogi, nieuwsbrieven, notities, folders en andere publicitaire aankondigingen is slechts informatief. SociAmiGo mag de aanbiedingen op AmiGoWeb op elk ogenblik aanpassen of intrekken. Aanbiedingen zijn in elk geval slechts geldig zolang deze leverbaar zijn. Kennelijke vergissingen en/of kennelijke fouten in het aanbod binden SociAmiGo niet. Ondanks het feit dat AmiGoWeb en andere publicitaire aankondigingen met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. SociAmiGo is voor de juistheid, actualisering of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. SociAmiGo is in geen geval aansprakelijk voor materiële fouten of typefouten.

Offertes van SociAmiGo zijn geheel vrijblijvend en slechts te beschouwen als een uitnodiging tot aankoop of het plaatsen van een bestelling door de Gebruiker, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een offerte is slechts geldig voor de specifieke opdracht waarop ze betrekking heeft en geldt dus niet automatisch voor volgende gelijkaardige opdrachten.

De overeenkomst tussen SociAmiGo en de Gebruiker komt slechts tot stand zodra een persoon die bevoegd is SociAmiGo in rechte te verbinden, , dan wel zodra SociAmiGo de uitvoering van het order opstart (hierna de “Orderbevestiging” genoemd).

SociAmiGo behoudt zich het recht voor de order en/of de overeenkomst, zonder enige vorm van schadevergoeding en zonder enig recht van verhaal ten opzichte van SociAmiGo, geheel of gedeeltelijk te annuleren indien bepaalde Producten niet (langer) geleverd kunnen worden. In dergelijk geval zal SociAmiGo op zoek gaan naar een valabel alternatief voor het Product.

 

 1. Hoe en wanneer wordt mijn Product geleverd?

Zodra de Gebruiker de betaling, overeenkomstig artikel 10, vervolledigd heeft, levert SociAmiGo de bestelde Producten onverwijld via download. In geval het Product een cloud-oplossing betreft, levert SociAmiGo de bestelde Producten door middel van het ter beschikking stellen van de gegevens die de toegang tot het Product verschaffen. SociAmiGo spant zich in om in dit laatste geval de levering te voorzien binnen de 24 uur na betaling van het Product.

 

 1. Op welke wijze dient er betaald te worden?

De Gebruiker dient de facturen steeds integraal vooraf te betalen en draagt alle eventuele kosten die aan deze betaling verbonden zijn.

Behoudens uitdrukkelijk andersluidend akkoord, zijn alle facturen contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van SociAmiGo of conform de door AmiGoWeb aangeboden betalingswijzen.

De Gebruiker moet zijn klachten met betrekking tot facturen, op straffe van onontvankelijkheid, binnen een termijn van 3 werkdagen na factuurdatum aan SociAmiGo melden via het contactformulier, overeenkomstig artikel 12. Deze klachten ontslaan de Koper niet van zijn betalingsverplichting.

Ingeval van niet-betaling, of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen:

 • geldt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een jaarlijkse rentevoet van 10 %, die jaarlijks wordt gekapitaliseerd;
 • is de Gebruiker van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10% van het factuurbedrag met een minimum van vijfentwintig euro (€ 25,00) per factuur;
 • is de Gebruiker van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling gehouden tot alle gerechtelijke en buitengerechtelijke inningskosten;
 • worden, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, alle andere, zelfs niet- vervallen facturen van SociAmiGo op de Gebruiker onmiddellijk opeisbaar; en
 • heeft SociAmiGo het recht de geleverde Producten terug te vorderen van de Koper, de (verdere) uitvoering van de desbetreffende en/of één of meerdere andere overeenkomsten met/bestellingen van de Gebruiker te schorsen en/of te ontbinden, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is.
 • krijgt de Gebruiker binnen de week een waarschuwing om zijn betaling te voldoen. Indien hij hier binnen de week geen gevolg aan geeft wordt zijn lidmaatschap tijdelijk geblokkeerd. Indien vanaf de blokkering de betaling niet binnen de week geschiedt, wordt het lidmaatschap geschrapt met de gevolgen opgesomd in artikel 15.

De punten (4) en (5) zijn tevens van toepassing ingeval van een (dreigend) faillissement, gerechtelijke of conventionele ontbinding, toepassing van de Belgische wet dd. 31 januari 2009 betreffende de continuïteit van ondernemingen, betalingsachterstand, of elk ander feit waardoor SociAmiGo redelijkerwijs het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Gebruiker verliest.

Aanvaarding van gedeeltelijke betaling gebeurt onder alle voorbehoud en wordt aangerekend in volgende volgorde: (1) inningskosten, (2) schadevergoeding; (3) intresten; (4) hoofdsommen.

De vermelding van de uitgaande factuur in het uitgaande facturenboek van SociAmiGo geldt als vermoeden van verzending en ontvangst van de desbetreffende factuur.

Door het bestellen van een Product verklaart de Gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met het gebruik van elektronische facturatie door SociAmiGo, behoudens schriftelijke afwijking tussen partijen.

In overeenstemming met de Wet op de Financiële Zekerheden d.d. 15 december 2004, compenseren en verrekenen SociAmiGo en de Gebruiker automatisch en van rechtswege alle actueel bestaande en toekomstige schuldvorderingen opzichtens elkaar. Dit betekent dat in de permanente relatie tussen SociAmiGo en de Gebruiker steeds maar de grootste schuldvordering per saldo na de voormelde automatische verrekening overblijft.

Deze schuldvergelijking zal in elk geval tegenstelbaar zijn aan de curator en de overige samenlopende schuldeisers, die zich dus niet zullen kunnen verzetten tegen de door de Koper en SociAmiGo doorgevoerde schuldvergelijking.

 

 1. Welke garanties geeft SociAmiGo met betrekking tot AmiGoWeb?

AmiGoWeb, de Bijdragen en de Content van SociAmiGo en haar licentiegevers worden ter beschikking gesteld, zonder expliciete of impliciete waarborgen van gelijk welke aard.

De Gebruiker erkent dat het internet geen veilig medium is, onderbroken kan worden of het voorwerp kan zijn van (on)vrijwillige schendingen van de veiligheid en privacy. De beschikbaarheid van AmiGoWeb, de Bijdragen en/of de Content van SociAmiGo en haar licentiegevers kan getroffen worden door talrijke factoren, waarover SociAmiGo geen controle heeft. Het is mogelijk dat AmiGoWeb, de Bijdragen en/of de Content van SociAmiGo en haar licentiegevers niet ononderbroken veilig of privé bereikbaar is.

Voor zover dit mogelijk is onder het toepasselijk recht en zonder dat volgende opsomming limitatief is, sluiten SociAmiGo, haar licentiegevers en alle andere met SociAmiGo verbonden ondernemingen alle verantwoordelijkheid uit voor aanbiedingen, waarborgen, omstandigheden, waarborgen van niet-overtreding, verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, prestaties, duurzaamheid, beschikbaarheid, nauwkeurigheid of volledigheid van AmiGoWeb, de Bijdragen en/of de Content van SociAmiGo en haar licentiegevers. Het gebruik van een bepaalde werkwijze, bepaalde handelspraktijken of een courant gebruik doet onder geen beding aanbiedingen, waarborgen of bijzondere voorwaarden ontstaan.

SociAmiGo en haar licentiegevers behouden zich het recht voor om AmiGoWeb en/of de Content van SociAmiGo en haar licentiegevers, inclusief wat betreft hun technische modaliteiten, aan te passen indien zij dit nodig achten. SociAmiGo behoudt zich eveneens het recht voor de beschikbaarheid van AmiGoWeb te schorsen met het oog op onderhoud, aanpassingen en/of verbeteringen. Daarnaast is het mogelijk dat AmiGoWeb door technische redenen tijdelijk niet beschikbaar is of niet (volledig) functioneert. SociAmiGo zal trachten dit binnen een korte tijdspanne te herstellen, maar kan dus geen beschikbaarheid garanderen.

SociAmiGo garandeert niet dat de informatie op AmiGoWeb juist, actueel of volledig is. De informatie op AmiGoWeb kan technische onjuistheden en typfouten bevatten. SociAmiGo aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid (en sluit uitdrukkelijk de verantwoordelijkheid uit) voor het zodanig bijhouden van AmiGoWeb zodat de informatie actueel is of dat de op AmiGoWeb geplaatste informatie juist of volledig is. De Gebruiker dient steeds de juistheid en volledigheid van alle op AmiGoWeb geplaatste informatie te controleren alvorens enige beslissing te nemen met betrekking tot enig Product of enige andere zaak die op AmiGoWeb wordt aangeboden.

 SociAmiGo zal op regelmatige tijdstippen de nodige nemen, zonder dat zij zich hierbij tot enige resultaatsverbintenis verbindt. SociAmiGo is bijgevolg niet aansprakelijk voor het verlies of enige andere schade met betrekking tot de data van de Gebruiker.

Indien AmiGoWeb en/of de Content of de Bijdragen hyperlinks bevatten naar de inhoud van derden of naar websites die beheerd worden door derden, is SociAmiGo niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en correctheid van dergelijke inhoud. SociAmiGo kan evenmin beschouwd worden als instantie die deze websites of deze inhoud in het algemeen goedkeurt, publiceert of toestaat. De beheerders van die websites zijn de enige verantwoordelijken voor het naleven van de wetgeving en reglementering, onder meer in verband met de producten en diensten die ze te koop aanbieden op hun website, meer bepaald wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen, etc.

Zonder enige beperking van het voorgaande, bieden SociAmiGo en haar licentiegevers geen waarborg dat:

 • sommige of bepaalde resultaten beschikbaar of verkrijgbaar zullen zijn op of via AmiGoWeb;
 • de prijzen van de Producten weergegeven op AmiGoWeb correct zijn;
 • het gebruik van AmiGoWeb – inclusief het browsen en downloaden van Content van SociAmiGo dan wel de Bijdragen, haar licentiegevers – vrij zal zijn van virussen, ‘Trojaanse paarden’, ‘wormen’ en/of andere vernietigende of schadelijke elementen;
 • het gebruik van AmiGoWeb en/of de Content van SociAmiGo, haar licentiegevers of de Bijdragen niet indruist tegen de rechten (inclusief de Intellectuele Eigendomsrechten) van om het even welk individu en/of eender welke vennootschap.

 

 1. Wat moet ik doen wanneer ik klachten heb over de dienstverlening?

Wat betreft klachten over Producten, kunnen Gebruikers enkel een klacht indienen met betrekking tot Producten die SociAmiGo-branded zijn. Wat betreft de andere Producten, waarvan SociAmiGo enkel de ‘reseller rights’ heeft, dient de Gebruiker zich rechtstreeks te richten tot de fabrikant.

Indien dit onderscheid voor de Gebruiker onduidelijk zou zijn, zal SociAmiGo de Gebruiker informeren tot welke fabrikant hij zich kan richten.

De Gebruiker dient alle klachten via het contactformulier op de Website te melden binnen 3 werkdagen na vaststelling.

Dergelijke klacht bevat een nauwkeurige omschrijving van de aangekochte Producten, lidmaatschapsvorm, gedetailleerde opgave van de klacht en alle nuttige documenten die verband houden met de klacht, opdat de klacht geldig zou zijn ingediend.

SociAmiGo zal zo spoedig mogelijk gevolg geven aan de ingediende klacht, vanaf dat zij alle relevante informatie heeft ontvangen van de Gebruiker, hetzij telefonisch, hetzij per e-mail en zal daarbij in de mate van het mogelijke klachten beantwoorden binnen de 24 uur.

 

 1. Welke van mijn gegevens gebruikt SociAmiGo en wat doet zij hiermee?

Wij begrijpen dat uw vertrouwen in ons het belangrijkste kapitaal is van SociAmiGo en uw privacy is dan ook van essentieel belang voor ons.

SociAmiGo wil benadrukken dat zij te allen tijde tracht te handelen in overeenstemming met (i) de Belgische Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en/of (ii) de EU Verordening van 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG.

Het bezoeken van AmiGoWeb, de aankoop van één of meerdere Producten aangeboden door SociAmiGo, alsook het plaatsen van Bijdragen impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring (door middel van mededeling van uw persoonsgegevens of opt-in) van de gebruiksvoorwaarden en aldus van de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

SociAmiGo verwerkt volgende persoonsgegevens van haar Gebruikers: e-mailadres, adres, woonplaats en (voor)naam. Deze gegevens worden louter gebruikt om de overeenkomst tussen de Gebruiker en SociAmiGo uit te voeren. Tevens dienen deze gegevens om andere Gebruikers de mogelijkheid te bieden om contact met elkaar op te nemen.

SociAmiGo biedt de Gebruiker twee mogelijkheden qua zichtbaarheid van persoonsgegevens: Door middel van deze keuzemogelijkheid heeft de Gebruiker controle over zijn eigen privacy en beslist hijzelf om zijn persoonsgegevens al dan niet aan derden door te geven. SociAmiGo zelf maakt uw persoonsgegevens niet openbaar aan derden, tenzij wanneer het noodzakelijk is om een dienst aan u te leveren.

Onverminderd het voorgaande, is het evenwel mogelijk dat SociAmiGo uw persoonsgegevens openbaar maakt aan de bevoegde autoriteiten (i) wanneer SociAmiGo hiertoe verplicht is op grond van de wet of in het kader van een gerechtelijke of een toekomstige gerechtelijke procedure en (ii) ter vrijwaring en verdediging van onze rechten.

SociAmiGo zal uw persoonsgegevens niet verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen, tenzij wanneer zij met de betreffende derde partij een dataverwerkingsovereenkomst heeft afgesloten, dewelke de nodige garanties bevat betreffende confidentialiteit en privacy conformiteit van uw persoonsgegevens.

Tenzij wanneer een langere bewaartermijn vereist of gerechtvaardigd is (i) door de wet of (ii) door de naleving van een andere wettelijke verplichting, bewaart SociAmiGo uw persoonsgegevens in principe voor een periode van vijf jaar. Deze periode is normalerwijze noodzakelijk voor het behalen en vervullen van de doelen waarvoor SociAmiGo uw persoonsgegevens verzamelt.

SociAmiGo verbindt er zich echter toe, wanneer een bewaartermijn van vijf jaar niet vereist is, om een kortere bewaartermijn toe te passen.

Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact met ons op te nemen via info@amigoweb.be:

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die VKW mogelijks over u beschikt;
 • Recht op rectificatie, vervollediging of update van uw persoonsgegevens (dit kan u ook zelf te allen tijde aanpassen op uw profiel;
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens (‘right to be forgotten’);
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kan deze rechten kosteloos uitoefenen.

Indien u geen nieuwsbrieven of informatie over onze diensten meer wilt ontvangen, kunt u zich op elk moment uitschrijven door te klikken op de knop “uitschrijven”, zoals onderaan voorzien in elke mail van SociAmiGo. Het voormelde geldt niet voor de e-mails die u zal ontvangen die essentieel zijn voor de uitvoering van de overeenkomst, zoals bijvoorbeeld doch niet beperkt tot orderbevestigingen.

De Website maakt gebruik van cookies. Een cookie is een tekstbestandje dat door onze server in de browser van uw computer of mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u de Website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de Website (een zogenaamde ‘session’ cookie) of bij latere, herhaalde bezoeken (een zogenaamde ‘permanente’ cookie). Cookies kunnen geplaatst worden door onze servers of door één van onze partners waarmee de Website samenwerkt. Onze server kan enkel de cookies lezen die het zelf plaatst en heeft geen toegang tot andere informatie die zich op uw computer of apparaat bevindt.

Cookies maken de interactie tussen de bezoeker en de Website over het algemeen gemakkelijker en sneller en helpen de bezoeker om te navigeren tussen de verschillende onderdelen van de Website. Cookies kunnen gegevens bevatten over de elementen van de Website die u heeft aangeklikt.

Wij gebruiken deze data enkel geaggregeerd, hetgeen wil zeggen dat we deze niet kunnen herleiden tot één pc of één individu. Via de browserinstellingen op uw computer kunt u steeds geplaatste cookies verwijderen en het plaatsen van nieuwe cookies weigeren. De wijze waarop verschilt per browser. Indien nodig, kan u de help-functie van uw browser raadplegen.

De Website gebruikt volgend type cookies:

 • Functionele cookies: De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van AmiGoWeb vergemakkelijken en aangenamer maken voor de bezoeker en ervoor zorgen dat de Gebruiker een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Het zijn bijvoorbeeld de cookies die uw taalvoorkeur en favoriete pagina’s onthouden, evenals de cookies die bijvoorbeeld bijhouden of de Gebruiker reeds gevraagd werd om deel te nemen aan een feedbackformulier zodat de Gebruiker niet steeds opnieuw hetzelfde formulier voorgelegd krijgt.
 • Performantie cookies: SociAmiGo gebruikt performantie cookies om informatie verzamelen over het gebruik van AmiGoWeb met de bedoeling AmiGoWeb te verbeteren, meer aan te passen aan de wensen van de bezoekers en om het gebruiksgemak van AmiGoWeb te vergroten.

 

 1. Waarvoor is SociAmiGo aansprakelijk?

SociAmiGo kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de Bijdragen, noch voor enige gevolgen van de door Gebruikers geplaatste Bijdragen. SociAmiGo en haar moderators doen hun uiterste best om de Bijdragen te screenen op manifeste onjuistheden, ongepaste uitlatingen, etc. maar zijn hierbij slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Gebruiker dient zijn aanspraken rechtstreeks te richten tot de Gebruiker die de Bijdrage plaatste, met uitsluiting van SociAmiGo.

De Gebruiker blijft uitsluitend verantwoordelijk en aansprakelijk voor de correcte interpretatie en het oordeelkundig aanwenden van AmiGoWeb en/of Bijdragen en/of de Content van SociAmiGo en haar licentiegevers. SociAmiGo is hiervoor geenszins aansprakelijk.

SociAmiGo en haar licentiegevers zijn niet aansprakelijk ten aanzien van de Gebruiker of enig ander persoon, voor verlies of schade die hij of enige andere persoon lijdt ten gevolge van een faling of de weigering van SociAmiGo om gevolg te geven aan een bericht dat via AmiGoWeb, per e-mail of op enige andere wijze aan SociAmiGo gericht werd, noch voor het niet of laattijdig ontvangen, kennisnemen, behandelen of aanvaarden van dergelijke berichten door SociAmiGo, noch voor verlies of schade die geleden werd ingevolge een operationele faling, slechte werking, onderbreking, verandering, wijziging of sluiting van AmiGoWeb, de Content van SociAmiGo en/of haar licentiegevers.

SociAmiGo, haar licentiegevers en alle andere met SociAmiGo verbonden ondernemingen zullen in geen enkel geval (behoudens zware fout en bedrog) aansprakelijk zijn ten aanzien van de Gebruiker of enig ander persoon voor gebruiksverlies, productieverlies, inkomstenverlies of winstverlies (reëel of ingeschat), marktverlies, economisch verlies, speciaal, incidenteel, rechtstreeks of onrechtstreeks afgeleid verlies of schade, die verband houdt met of te maken heeft met het gebruik van AmiGoWeb en/of Bijdragen van Gebruikers en/of Content van SociAmiGo en haar licentiegevers door de Gebruiker, of enige andere persoon.

De Gebruiker ziet voor altijd af van alle rechten, claims, klachten, eisen, acties, maatregelen, aansprakelijkheidsvorderingen, verplichtingen, wettelijke boeten, kosten en vergoedingen van om het even welke aard, die op om het even welke gekende of ongekende manier ontstonden, en die nu of later voortvloeien uit, te maken hebben met of verband houden met hun gebruik van AmiGoWeb en/of Bijdragen en/of de Content van SociAmiGo en haar licentiegevers.

De Gebruiker zal SociAmiGo, haar licentiegevers en al hun respectievelijke franchisenemers, partners, agenten, directeurs, verantwoordelijken, bedienden, informatieverstrekkers, dienstverleners, leveranciers, onderaannemers, personen die licenties verstrekken of bezitten en alle andere betrokken of geassocieerde personen (gezamenlijk de “Gevrijwaarde Partijen”) verdedigen en vrijwaren met betrekking tot alle aansprakelijkheden, uitgaven en kosten, met inbegrip van alle redelijke juridische kosten en uitgaven zonder beperking, die de Gevrijwaarde Partijen oplopen in het kader van een schadeclaim of eis die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van AmiGoWeb en/of Bijdragen en/of Content van SociAmiGo, haar licentiegevers, Aanbieders door de Gebruiker.

De Gebruiker zal, te goeder trouw samenwerken met de Gevrijwaarde Partijen bij de verdediging tegen claims of eisen. De Gebruiker zal zijn volledige medewerking verstrekken bij vragen om advies en informatie die door de Gevrijwaarde Partijen verstrekt dienen te worden in mondelinge of geschreven vorm.

 

 1. Wanneer kan mijn toegang tot AmiGoWeb worden beëindigd?

Bij overtreding van onderhavige Gebruiksvoorwaarden, mag de Gebruiker niet langer gebruikmaken van AmiGoWeb.

SociAmiGo mag op om het even welk tijdstip en naar eigen goeddunken:

(a) AmiGoWeb geheel of gedeeltelijk veranderen, en tijdelijk of definitief buiten werking stellen;

(b) het account van de Gebruiker, met inbegrip van de toegang tot AmiGoWeb, zonder voorafgaand bericht en zonder schadeloosstelling beperken of tijdelijk of definitief beëindigen.

Indien het account van de Gebruiker beëindigd wordt, dan:

(a) blijven deze Gebruiksvoorwaarden en alle overeenkomsten die op dat ogenblik bestaan tussen SociAmiGo, haar leverancier en/of partners, enerzijds en de Gebruiker, anderzijds bestaan en van kracht, en;

(b) behoudt SociAmiGo het recht uw persoonlijke informatie te blijven gebruiken en meedelen overeenkomstig haar privacy – beleid, zoals gepubliceerd op AmiGoWeb;

(c) verliest de Gebruiker elk recht op eventueel opgebouwde punten (Dinero’s).

Tevens heeft een Gebruiker steeds zelf het recht om zijn lidmaatschap op te zeggen.

 

 1. Wanneer kan ik mijn lidmaatschap beëindigen?

U kan het lidmaatschap steeds upgraden, downgraden of opzeggen via de “mijn account” sectie van het AmiGoWeb. Opzegging van een betalend lidmaatschap houdt in dat dit betalend lidmaatschap omgezet wordt in een gratis lidmaatschap met ingang van de 1e van de maand volgend op de wijziging of opzegging van het lidmaatschap.

U bent in ieder geval een lidmaatschapsbijdrage verschuldigd voor de maand waarin u opzegt.

 

 1. Wat bij geschillen?

Alle mogelijke geschillen tussen SociAmiGo en de Gebruiker vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van de zetel van SociAmiGo, tenzij SociAmiGo verkiest een geschil aanhangig te maken voor de rechtbank van de woonplaats van de Gebruiker. Het Belgisch recht is van toepassing op de contractuele relatie tussen SociAmiGo en de Gebruiker.

 

 1. In welke talen kan ik deze Gebruiksvoorwaarden terugvinden?

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn op eenvoudig verzoek beschikbaar en zijn tevens te consulteren op de Website, voorlopig enkel in het Nederlands als enige authentieke versie.